log in

Jeugdreglement

CLUBREGLEMENT  VOOR  SPELERS  EN  OUDERS

Beste ouders,

Door uw kind te laten sporten bij K.S.K. Erembodegem kiest u bewust voor spelvreugde, kameraadschap, kwaliteit en zoveel meer.  Om dit te garanderen zijn wij verplicht afspraken en spelregels op te stellen.  In de vorm van een clubreglement worden deze regels even op een rij gezet.  

Door lid te worden bij K.S.K. Erembodegem verklaren ouders en spelers het clubreglement te aanvaarden en te respecteren !!!

Wij hebben naast het financiëel beheer en het prestatiegericht werken van onze seniorsploegen de doelstelling de kinderen van elke leeftijdscategorie een degelijke opleiding te geven.  Hiervoor voorzien wij voor de nodige materialen en infrastructuur. Uiteraard staat hier tegenover een opleidingsvergoeding die elk jaar opnieuw door het hoofdbestuur wordt bepaald. Deze bijdrage is te betalen door alle leden en voorziet naast de aansluiting bij de K.B.V.B. de dekking van een deel van de algemene kosten van de club alsook organisatiekosten voor trainingen en wedstrijden. Na betaling van deze bijdrage heeft de speler het recht deel te nemen aan de wekelijkse trainingen en de wedstrijden waarvoor hij/zij geselecteerd werden.

In het begin van het seizoen krijgt elke speler de kans aan zeer voordelige prijzen een door ons samengesteld sportpakket aan te kopen, hetgeen wij ten zeerste aanbevelen. Het is de bedoeling dat bij elke wedstrijd deze kledij wordt gedragen.

Afspraken met de ouders

Trainers zijn verantwoordelijk voor de opvang van de spelers vanaf een kwartier voor aanvang van de training tot het verlaten van de kleedkamers na de training (30 min.).Bij wedstrijden geldt dit vanaf het uur van afspraak tot 45 min. na de thuiswedstrijd of tot de terugkomst aan onze terreinen na een uitwedstrijd.  Maak als ouder duidelijke afspraken met de trainer indien u niet meegaat op verplaatsing. Het is voor ouders en supporters niet toegelaten een kind te vergezellen in de kleedkamers.  Bij de duiveltjes kan eventueel een beurtrol worden opgesteld om hulp te bieden bij het aan- en uitkleden, dit steeds in overleg met de trainer.

 • Er wordt nooit getraind in functie van het resultaat maar steeds gericht naar een bepaald thema.Wij vragen de ouders steeds te controleren of de wedstrijd en/of training wel doorgaat.  Wij van onze kant zullen de inspanning doen om iedereen tijdig te verwittigen maar dit kan wel eens fout lopen.  Voor wedstrijden kunt u steeds terecht op het nummer 0900/00081 van de K.B.V.B.Gelieve rekening te houden met de wet van 10 mei 2008 : kinderen onder de 1,35 m moeten worden vervoerd in een voor hen geschikt kinderbeveiligings-systeem.Elke wedstrijd is een beloning voor de speler.  De selectie van de ploeg is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de trainer !!!
 • Wij moedigen ouders aan de wedstrijden te volgen maar te supporteren voor de ploeg als team.  Het resultaat is van ondergeschikt belang – spelkwaliteit en spelvreugde moeten primeren
 • Geef zelf geen richtlijnen over hoe een speler moet spelen, dit is de job van de trainer.  Gaat u niet akkoord met bepaalde zaken, vraag dan via een rustig gesprek uitleg aan de trainer.  Heb je het gevoel dat zijn antwoord onvoldoende is, vraag dan de jeugdcoördinator of –voorzitter een oplossing te zoeken voor het probleem.
 • Respecteer ook de scheidsrechter en zijn eventuele vergissingen.  
 • Ouders die door hun gedrag de goede naam van onze club door het slijk sleuren en trainers, begeleiders, bestuursleden of medewerkers in het publiek beledigen zullen de toegang tot onze accommodatie worden ontzegd.

Afspraken met de spelers

Voor een training bent u steeds op tijd in de kleedkamer om dan samen met de trainer naar het oefenveld te gaan.  Voor wedstrijden komt u op de afgesproken locatie en op het afgesproken tijdstip samen.

Alle jeugdspelers hebben respect voor

 • Hun club K.S.K. Erembodegem
 • De accommodatie 
 • Een terreinverantwoordelijke is het ganse seizoen bezig met het goedleggen van de velden en het onderhouden van de kleedkamers.  Na een training ruimen wij zelf onze kleedkamer op zoals het hoort    
 • Wie schade aanbrengt zal de kosten voor herstellingen moeten betalen en kan tijdelijk of definitief geschorst worden
 • Een kleedkamer dient om je te omkleden en te douchen.  Het is verboden met ballen te spelen.  Schoenen worden buiten uitgeklopt .  Er worden geen grapjes uitgehaald met kleding van andere spelers.  Douches zijn geen toilet
 • Het ter beschikking gestelde materiaal
 • We blijven verantwoordelijk voor onze wedstrijduitrusting die na iedere wedstrijd door de club of door ouders wordt gewassen
 • We laten geen ballen, kegels en ander gerief rondslingeren
 • Elke medewerker van de club. Dit toon je door trainer en afgevaardigde steeds een hand te geven bij aankomst en verlaten van een activiteit
 • Door beleefd te zijn tegenover iedereen
 • Door steeds stipt aanwezig te zijn
 • Door trainer of afgevaardigde te verwittigen indien je niet aanwezig kunt zijn op training en/of wedstrijd
 • Alle spelers van K.S.K. Erembodegem
 • Pestgedrag wordt niet getolereerd en kan leiden tot verwijdering uit de club
 • Geef geen negatieve kritiek op medespelers

Alle spelers van K.S.K. Erembodegem worden geacht zich zo goed mogelijk te verzorgen (geen tabak, geen alcohol, gezonde voeding, voldoende nachtrust …).
Bij gebruik van drugs worden zij automatisch uit de club verwijderd.

Elke jeugdspeler van K.S.K. Erembodegem neemt na de sportoefening (training of wedstrijd) steeds de tijd om zich te douchen.
Tijdens activiteiten van de club lopen onze jeugdspelers er onberispelijk bij.  Het is dus aangewezen over een trainingspak en voetbaltas van de club te beschikken.
Onze jeugdspelers zullen bij kwetsuren dadelijk een arts raadplegen en diens advies ook volgen (te volgen procedure zie elders in deze brochure).
De speler is van bondswege verplicht voor iedere wedstrijd zijn identiteitskaart of legimitatiebewijs bij te hebben en deze te overhandigen aan de afgevaardigde van de ploeg.

Een speler of ouder kan altijd uitleg vragen over door het hoofdbestuur genomen beslissingen aangaande de werking van de club of over de organisatie van bepaalde evenementen.  Dit kan via trainer of afgevaardigde, via jeugdcoördinator of jeugdcomité, via leden van het hoofdbestuur. Als wij merken dat u zich als speler of als ouder niet aan de richtlijnen houdt, zal u op initiatief van de club voor een gesprek met het jeugdcomité worden uitgenodigd.  Wij willen steeds sancties vermijden maar soms is er geen andere keuze.  Deze kunnen gaan van persoonlijke verwittiging tot definitieve verwijdering uit de club.    

Tenslotte nog dit.
Je kiest bewust voor K.S.K. Erembodegem waar onze gemotiveerde medewerkers dagelijks inspanningen leveren om de goede naam en een degelijk gestructureerde werking van de club te waarborgen.  Als u niet overtuigd bent van de degelijkheid van onze jeugdopleiding zoekt u best een andere club. Wij hopen door middel van de hierboven gestelde afspraken op een positieve manier met ieder van u te kunnen samenwerken.

Het jeugdcomité

Log in or create an account