log in

Blessure?

Meermaals wordt vastgesteld dat spelers die een voetbalongeval oplopen verzuimd hebben de juiste onderrichtingen terzake te volgen. Als de speler in de onmogelijkheid verkeert de nodige formaliteiten zelf te vervullen zal zijn afgevaardigde en/of trainer hierbij helpen.

Procedure

 1. De speler consulteert zo vlug mogelijk na het voetbalongeval een dokter en laat het formulier “Aangifte voor ongeval” invullen – zijde “Medisch getuigschrift”.  Dit formulier kan hij op het secretariaat van de club bekomen of bij zijn trainer/afgevaardigde.
 2. Vervolgens geeft hij dit formulier binnen de vijf dagen samen met een klevertje van het ziekenfonds af aan de gerechtigd correspondent van de club.  Hij zorgt er tevens voor dat naam en adres van zijn werknemer zijn ingevuld alsook naam en adres van de behandelende dokter (meestal stempel).
 3. Indien er kinesitherapeutische of speciale behandelingen nodig zijn moet de geneesheer dit steeds vemelden op de aangifte.  Bij niet vermelding is er geen tussenkomst door de verzekering.  Bij verlenging van deze behandelingen moet steeds een nieuw attest worden uitgeschreven door de behandelende dokter – er wordt maar uitbetaald vanaf het ogenblik dat de nieuwe aanvraag toekomt op de K.B.V.B.  Breng dus zo snel mogelijk de verlenging bij de gerechtigd correspondent die op zijn beurt de aanvraag direct doorstuurt naar Brussel.
 4. De gerechtigd correspondent stuurt het formulier naar het Algemeen Secretariaat van Brussel.  Na boeking wordt een genezingsattest opgestuurd.  Dit attest wordt aan de speler overhandigd.  Die laat dit op zijn beurt bij volledig herstel invullen door de dokter en pas dan mag hij de trainingen en wedstrijden hervatten.
 5. De speler moet vanaf het moment van het voetbalongeval alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten verzamelen (een kastiket bij de apotheker is onvoldoende, vraag een faktuur).  Hij betaalt alle rekeningen.
 6. Bij volledige genezing laat de speler het attest “Geneeskundig getuigschrift van herstel” door de dokter invullen.  Hij overhandigt dit document samen met het volledig detail van tegemoetkoming van het ziekenfonds evenals alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten aan de gerechtigd correspondent die op zijn beurt alles opstuurt naar Brussel.
 7. Eenmaal het dossier in Brussel is afgesloten ontvangt uw club het bedrag van aanvaarde tussenkomst.  Hier kunnen een paar maanden over gaan.
 8. Tenslotte ontvangt de speler dit bedrag samen met de historiek van de gemaakte kosten, de tussenkomst van het ziekenfonds en het terug te betalen bedrag door het F.S.F.

Nog enkele opmerkingen :

 • Brussel houdt automatisch bij elk voetbalongeval een vast bedrag af voor de administratieve kosten.
 • Let er op dat de dokter de datum van definitieve genezing en de datum van hervatting duidelijk vermeldt op het formulier
 • Bij het niet volgen van deze procedure behoudt de club zich het recht om de gemaakte kosten niet te vergoeden en zal je hiervoor persoonlijk moeten opdraaien.

Log in or create an account