log in

Intern reglement

K.S.K.  EREMBODEGEM

K.B.V.B.  4010

HUISHOUDELIJK  REGLEMENT

1. De sportieve verantwoordelijkheid voor de voetbalopleiding berust bij de trainer.  De spelers voeren de opdracht van hun trainer, en alleen deze, stipt uit.

2. De spelers betonen volledige inzet en concentratie bij elke training, opwarming en wedstrijd.

3. De spelers zijn stipt aanwezig op elke training en wedstrijd.  Bij afwezigheid op training en/of wedstrijd verwittigt de speler tijdig zijn trainer.  Elke niet persoonlijk gemelde afwezigheid wordt geïnterpreteerd als onverantwoord.

4. De spelers verzorgen optimaal de eigen voetbaluitrusting.  Dit houdt in :

- gepoetste voetbalschoenen

- aangepaste studs

- verzorgde kledij

-volledig trainingspak

5. Douchen is verplicht na elke training en wedstrijd.  Een kleedkamer is echter geen tropisch zwembad.  Maximaal 20 (twintig) minuten na het einde van de wedstrijd of de training is iedereen gewassen en gekleed.

6. Het is de taak van de spelersgroep de orde in de kleedkamers te bewaren.  De spelers blijven in de kleedkamer voor de training of de wedstrijd en wachten op het signaal van de trainer om op het veld te gaan.

7. Bij het beëindigen van een training verlaten de spelers het veld niet vooraleer de trainer daartoe de toelating geeft.  Het verzamelen en ordenen van alle gebruikte oefenmateriaal is een minimumvereiste.  De trainers zorgen voor de taakverdeling.

8. De spelers zullen er zorg voor dragen dat de accomodaties van de club proper gehouden worden :

- na elke wedstrijd of training worden de voetbalschoenen gereinigd buiten de

  kleedkamer.

- lege drankblikjes, snoepverpakkingen en andere rommel worden in de vuilnisbakken 

  gegooid.

- roken in de kleedkamers is ten strengste verboden.

- er worden uitsluitend niet-alcoholische dranken geschonken aan onze jeugdspelers

  (van duiveltjes tot en met scholieren).

Wie de accomodaties opzettelijk bevuilt, zal ze reinigen !!

Wie opzettelijk schade aanbrengt, zal opdraaien voor de herstellingskosten !!

9. De spelers besteden de nodige zorg aan benodigdheden en uitrustingen die door de club ter beschikking worden gesteld.  Na de wedstrijd worden truitjes, broeken en kousen op een ordelijke manier geschikt zodat de afgevaardigde ze makkelijk kan verzamelen en controleren op hun volledigheid.

10. Waardevolle voorwerpen worden thuisgelaten of in bewaring gegeven bij de kantinehoudster.  De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij diefstal.

 

11. Brutaliteit in woord en spel is verboden.  In alle omstandigheden wordt wederzijds vriendschappelijk en correct gedrag verwacht.  De spelers respecteren elkaars voetbalgerief en kledij.  Zij stellen geen daden die de goede faam van de club kunnen schaden.  Verzorgde uitrusting en een correcte houding moeten de uithangborden zijn van onze club.

12. Wanneer zich persoonlijke problemen voordoen kan de speler (de ouders) terecht bij de trainer, de afgevaardigde, het jeugdcomité of het hoofdbestuur.

13. In het geval van een ernstige kwetsuur dient een ongevalaangifteformulier ingevuld door de behandelende geneesheer en terugbezorgd aan de club (met een ziekenfondsklever).  Deze formulieren zijn beschikbaar in de kantine.  

                                                                                              Het hoofdbestuur

Handtekening ouders en/of speler

(gelezen en goedgekeurd)

Dubbel ondertekend terug te bezorgen aan het bestuur.

 

Log in or create an account